Deze “Privacy & Cookie Policy” regelt de verwerking van uw persoonsgegevens door de verantwoordelijke voor de verwerking, Sumaqua bv, met maatschappelijke zetel te Sluisstraat 79 b3.01 3000 Leuven, en met KBO nummer 0672.875.340 (hierna: Sumaqua).

Lees deze Privacy Policy aandachtig. Hij bevat essentiële informatie over hoe uw persoonsgegevens verwerkt worden en welke cookies gebruikt worden. Door uw persoonsgegevens te delen op onze Website www.sirio.be, door ons te contacteren per e-mail/per telefoon of door het overmaken van een vraag/klacht, verklaart u kennis te hebben genomen van deze Privacy Policy en gaat u uitdrukkelijk akkoord met de inhoud.

Inhoudsopgave

Artikel   1 – Welke gegevens verwerken we over u?

Artikel   2 – Waarvoor gebruiken we uw persoonsgegevens?

Artikel   3 – Wie ontvangt uw persoonsgegevens?

Artikel   4 – Hoelang bewaren we uw persoonsgegevens?

Artikel   5 – Uw rechten

Artikel   6 – Hoe beveiligen we uw persoonsgegevens?

Artikel   7 – Cookies

Artikel 1 Welke gegevens verwerken we over u?

 1. Sumaqua verwerkt in het kader van haar werkzaamheden de volgende persoonsgegevens van u:
 • Cookies - Bij ieder gebruik van onze website of Sirio kunnen op basis van cookies en gelijkaardige technologieën verschillende persoonsgegevens over u verzameld worden, met name uw IP-adres, surfgedrag, apparaattype, locatie, de datum en duur van het gebruik van website of app, besturingssysteem, ... (Meer informatie over de manier waarop wij cookies gebruiken, vindt u in artikel 7);
 • Klantgegevens - Als u gebruik maakt van onze website of Sirio, of een bestelling plaatst, kunnen we de volgende klantinformatie over u verzamelen: uw naam, voornaam, adresgegevens, e-mailadres, telefoonnummer, de naam van uw bedrijf en BTW-nummer, bankrekeningnummer, maatschappelijke zetel, contactpersonen en -gegevens, en eventuele andere gegevens die u ons overmaakt;
 • Leveranciersgegevens - Als u een (potentiële) leverancier bent, verwerken wij de volgende persoonsgegevens van u: uw naam, voornaam, adresgegevens, e-mailadres, telefoongegevens, de naam van uw bedrijf en BTW-nummer, bankrekeningnummer, maatschappelijke zetel, contactpersonen en -gegevens, en eventuele andere gegevens die u ons overmaakt;
 • Communicatiegegevens - Als u ons belt, mailt of een contactformulier indient, dan kunnen we de volgende persoonsgegevens verzamelen: uw naam, e-mailadres, telefoonnummer, evenals de gegevens die u zelf vrijgeeft;

Artikel 2 Waarvoor gebruiken we uw persoonsgegevens?

 1. Algemene doeleinden:

Wij gebruiken uw persoonsgegevens uitsluitend als volgt:

 • Cookies - om onze website en Sirio te onderhouden en verbeteren en om persoonsgegevens op te nemen in statistieken, met als rechtsgrond uw expliciete, voorafgaande toestemming;
 • Klantgegevens - om uw account op onze website of in Sirio te beheren en voor de levering en facturatie van door u bestelde producten of diensten, met als rechtsgrond de uitvoering van een overeenkomst met u of omdat wij daartoe een gerechtvaardigd belang hebben;
 • Leveranciersgegevens -  om u een offerte-aanvraag toe te sturen, een bestelling te plaatsen, uw facturen te betalen en met u te communiceren, met als rechtsgrond de uitvoering van een overeenkomst met u;
 • Communicatiegegevens - om uw vraag of verzoek te kunnen behandelen, met als rechtsgrond uw expliciete, voorafgaande toestemming online en ons gerechtvaardigd belang bij telefonisch contact;
 1. Direct marketing:

We gebruiken uw persoonsgegevens ook voor direct marketing, nieuwsbrieven, acties en promoties, met als rechtsgrond ons gerechtvaardigd belang ten aanzien van bestaande klanten of personen die interesse getoond hebben in onze diensten, dan wel uw expliciete, voorafgaande toestemming in alle andere gevallen. 

Als u dergelijke communicatie niet langer wenst te ontvangen en wij de verwerking van uw persoonsgegevens voor onze direct marketing doeleinden stopzetten, dan kan dat zonder kost en zonder dat u daarvoor een reden moet geven, door te klikken op de link in elk van onze direct mailings of door ons rechtstreeks te contacteren per mail of telefoon.

Artikel 3 Wie ontvangt uw persoonsgegevens?

 1. In bepaalde omstandigheden moeten wij uw gegevens delen met derden:
 • overheidsinstanties, gerecht en politiediensten op basis van een gerechtelijk bevel of om te voldoen aan andere dwingende wet- of regelgeving,
 • financiële instellingen,
 • verzekeringsinstellingen,
 • andere privé-ondernemingen,
 • individuen of organisaties in directe relatie met Sumaqua,
 • werkgever of zakenrelaties van de geregistreerde persoon,
 • persoonlijke relaties van de geregistreerde persoon
 1. Als wij onze activiteiten ooit stopzetten of overdragen aan iemand anders, bijvoorbeeld omdat we failliet gaan of onze activiteiten verkopen, dan kan dat betekenen dat uw persoonsgegevens aan derden, die geheel of gedeeltelijk onze activiteiten gaan overnemen, worden overgedragen. Wij zullen u in dat geval steeds in de mate van het mogelijke vooraf informeren, maar u begrijpt dat dit niet onder alle omstandigheden technisch of commercieel haalbaar is.

Artikel 4 Hoelang bewaren we uw persoonsgegevens?

Wij bewaren uw persoonsgegevens zolang dit noodzakelijk is in functie van de doeleinden van de verwerking en de wettelijke voorschriften.

De bewaarperiode hangt af van het doel waarvoor de gegevens zijn verzameld.

In veel gevallen moeten persoonsgegevens gedurende een aanvullende periode worden bewaard om ervoor te zorgen dat ze beschikbaar zijn wanneer er vragen of geschillen optreden.

Omwille van het feit dat Sumaqua ernaar streeft de taken opgelegd door de toepasselijke wetgeving te kunnen aanbieden op zodanige manier die persoonsgegevens beschermt tegen onopzettelijke of kwaadwillige vernietiging is het mogelijk dat Sumaqua, nadat je persoonsgegevens uit onze applicaties zijn verwijderd, resterende kopieën niet onmiddellijk van onze actieve applicaties of back-up systemen worden verwijderd.

​We behandelen je persoonsgegevens conform deze Privacy Policy zolang wij ze bewaren.

Artikel 5 Uw rechten

U heeft het recht om op elk moment gratis kennis te nemen van uw persoonsgegevens en van het gebruik dat wij van die persoonsgegevens maken. U heeft het recht om ons te verzoeken uw persoonsgegevens te verbeteren, aan te vullen of te verwijderen. U mag in een aantal gevallen opgesomd in de GDPR ook vragen om de verwerking van uw persoonsgegevens te beperken. U heeft het recht om zich te verzetten tegen de verwerking van uw persoonsgegevens als u daar ernstige en legitieme redenen voor hebt die onze noodzaak om je gegevens te  verwerken overstijgen. U heeft ook steeds het recht om zich te verzetten tegen het gebruik van persoonsgegevens voor doeleinden van direct marketing, zelfs zonder daarvoor een reden te moeten aangeven. U beschikt over het recht om uw persoonsgegevens in digitale en leesbare vorm op te vragen en/of aan andere verantwoordelijken over te laten dragen aan een andere dienstverlener van uw keuze.  Voor zover onze verwerking gebaseerd is op uw voorafgaande toestemming, heeft u het recht om die toestemming in te trekken.

U kan uw rechten uitoefenen per e-mail naar info@sirio.be, per post naar Sluisstraat 79 b3.01 3000 Leuven t.a.v. Sumaqua, of via de contactformulieren op de website.

U beschikt over het recht om een klacht in te dienen bij de Belgische Gegevensbeschermingsautoriteit:

Drukpersstraat 35 

1000 Brussel 

Tel : +32 (0)2 274 48 00 

contact@apd-gba.be.  

U kan desgevallend ook terecht voor de burgerlijke rechtbank voor het vorderen van schadevergoeding.

Artikel 6 Hoe beveiligen we uw persoonsgegevens?

Sumaqua engageert zich om de persoonsgegevens te beschermen tegen ongeautoriseerde toegang tot of ongeautoriseerde aanpassing, openbaarmaking of vernietiging. Digitale gegevens worden daarom steeds opgeslagen op beveiligde servers.

​We nemen ook passende maatregelen op fysiek, elektronisch en organisatorisch vlak om een op het risico afgestemd beveiligingsniveau te waarborgen.

In geen geval kan Sumaqua aansprakelijk worden geacht voor enige directe of indirecte schade die voortvloeit uit een foutief of onrechtmatig gebruik door een derde van de persoonsgegevens.

Artikel 7 Cookies